Giới thiệu
07:05 NGÀY 24/05/2017
Quy chế hoạt động của Chi hội Hành Trình Xanh

     ỦY BAN HỘI TỈNH KIÊN GIANG                       HỘI LHTN VIỆT NAM
ỦY BAN HỘI KHỐI DOANH NGHIỆP      Rạch Giá, Ngày 10 tháng 03 năm 2017

                         * * *                        

 

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Chi hội Hành Trình Xanh

 

- Căn cứ Điều lệ của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 12-QĐ/UBH ngày 12/8/2014 “V/v Quyết định Công nhận Chi hội Hành Trình Xanh” của Ủy ban Hội LHTN Khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Ủy Ban Hội liên hiệp thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang khoá I, nhiệm kỳ 2014 – 2019ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi hội Hành Trình Xanh trực thuộc Ủy Ban Hội khốinhư sau:

 

CHƯƠNG I

TÊN CHI HỘI, MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

 

Điều 1:Tên gọi, nhận diện

 1. Tên gọi: Chi hội Hành Trình Xanh
 2. Đồng phục: áo thun màu xanh nón tay bèo hoặc nón kết xanh có in dòng chữ: HÀNH TRÌNH XANH

“kết nối ước mơ - xây dựng quê hương”

 1. Thông tin liên hệ: Chi hội Hành Trình Xanh - Văn phòng Ủy Ban Hội Khối Doanh Nghiệp tỉnh Kiên Giang, số 647B Nguyễn Trung Trực, Phường An hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; ĐT: 0919.933.644; fax 0297.3947.809.
 2. Website: hanhtrinhxanh.vn, email: xdquehuong81@gmail.com.
 3. Chi hội trực thuộc Ủy ban Hội LHTN Khối Doanh Nghiệp tỉnh Kiên Giang, hoạt động theo Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Ủy ban Hội Khối DN Doanh Nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Điều 2: Mục đích của Chi hội

 1. Hoạt động nhằm mang lại lợi ích cho hội viên, tổ chức Hội và xã hội; Hướng tới việc rèn luyện các kỹ năng cho thanh niên và tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường. Vận động hội viên, thanh niên phấn đấu học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 2. Khẩu hiệu hành động : HÀNH TRÌNH XANH  “Kết nối ước mơ - xây dựng quê hương”
 3. Phương châm hoạt động: “Gần gũi, chia sẽ, thiết thực và hiệu quả”.

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động

Chi hội Hành Trình Xanh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:

a) Tự nguyện, tự quản; không phân biệt giới tính, tôn giáo, thành phần.

b) Hiệp thương dân chủ.

c) Đoàn kết tôn trọng lẫn nhau.

d) Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.

 

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA CHI HỘI

 

Điều 4: Chức năng - nhiệm vụ

1.Tổ chức các hoạt động, chương trình cho các hội viên nâng cao kỹ năng mềm, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, công việc và cuộc sống.Tham gia tích cực các hoạt động phong trào tuổi trẻtheo định hướng của Ban Thường vụ Đoàn ủy và Ủy ban hội Khối, tập trung vào các hoạt động xã hội hướng tới việc rèn luyện các kỹ năng cho thanh niên (công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên).

2. Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, quan tâm đến những đối tượngthanh thiếu nhi vượt khó, gia đình chính sách nghèo, đặc biệt quan tâm đến trẻ em vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn.

3.Tổ chức, thực hiện chương trình “Nghĩa tình biên giới hải đảo”.

4.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội liên hiệp Thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang giao cho, phù hợp với năng lực, sở trường của Chi hội.

Điều 5: Quyền hạn

1. Tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần giải quyết và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của hội viên.

2. Đề xuất và kiến nghị kịp thời với cấp trên, các tổ chức xã hội cùng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN CHI HỘI HÀNH TRÌNH XANH

 

Điều 6: Hội viên

 1. Đoàn viên, thanh niên, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên đang học tập, làm việc và sinh sống tại Việt Nam, bạn bè quốc tế, có nhu cầu, lòng nhiệt tình và trách nhiệm, tự nguyện vì cộng đồng,chấp nhận tuân theo quy chế của Chi hội Hành Trình Xanh, không giới hạn số lượng hội viên.
 2. Yêu nước, chấp hành tốt pháp luật, tôn trong phong tục tập quán, văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 3. Có sức khỏe, có thời gian và điều kiện tham gia hoạt động của Chi hội.

Điều 7: Quyền lợi và nghĩa vụ

 1. Quyền lợi: được tham gia các hoạt động của Chi hội tổ chức, phối hợp tổ chức. Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào vị trí trong Chi hội, kiến nghị, góp ý, bảo lưu ý kiến của cá nhân trong tất cả các vấn đề liên quan đến cách thức sinh hoạt của Chi hội. Được dân chủ thảo luận, đề xuất ý kiến về chương trình hoạt động của Chi hội và những vấn đề khác mà mình quan tâm. Có quyền xin thôi sinh hoạt với Chi hội khi thấy không đủ điều kiện tiếp tục tham gia.
 2. Nghĩa vụ của hội viên: Chấp hành quy chế hoạt động của Chi hội.Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của Chi hội, nhiệt tình đóng góp ý kiến xây dựng cho Chi hội. Có tinh thần đoàn kết với các hội viên khác của Chi hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi hội phân công. Góp phần quảng bá và vận động xây dựng Chi hội phát triển vững mạnh. Rèn luyện đạo đức tác phong, tuyên truyền và vận động các thành viên khác tham gia sinh hoạt Chi hội. Không ngừng học tập và rèn luyện bản thân.

 

CHƯƠNG IV

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI HỘI

 

Điều 8: Cơ cấu tổ chức

1. Ban điều hành Chi hội:

a. Tiêu chuẩn:

Là thành viên của Chi hội, có khả năng tổ chức công việc, nhiệt tình công tác Chi hội, có sức khỏe, có thời gian và điều kiện hoạt động Chi hội. Được chi hội tín nhiệm cao.

b. Ban điều hành gồm 01 Chi hội trưởng, 02 Chi hội phó và các ủy viên, mời 01 cố vấn (là người có uy tín, kinh nghiệm trong hoạt động đoàn - hội). Số lượng Ban điều hành có thể được quyết định thay đổi để phù hợp với hoạt động theo từng giai đoạn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a- Tập thể Ban Điều hành:

- Quản lý hội viên trong Chi hội. Tổ chức các cuộc họp hoặc sinh hoạt của Chi hội. Triển khai các nghị quyết, kế hoạch công tác của Chi hội. Tập hợp nguyện vọng và kiến nghị của hội viên báo cáo với Ban điều hành và Ủy ban Hội Khối Doanh Nghiệp. Phát triển hội viên mới. Đề nghị khen thưởng hoặc cho ra khỏi Chi hội đối với hội viên. Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ hội viên khi gặp khó khăn đột xuất. Quản lý thu - chi Hội phí của Chi hội, định kỳ công khai báo cáo với hội viên theo nguyên tắc công khai, minh bạch, rõ ràng. Làm báo cáo công tác định kỳ và đột xuất.

- Trường hợp có trên 1/2 (một phần hai) hội viên trong Chi hội đề nghị xem xét tư cách về một thành viên Ban điều hành thì Ban điều hành báo cáo về Ủy ban Hội Khối Doanh Nghiệp cho ý kiến chỉ đạo. Nếu phải xem xét miễn nhiệm, thì Ban điều hành triệu tập toàn thể hội viên trong Chi hội họp để xem xét và biểu quyết. Nếu có trên 1/2 (một phần hai) hội viên biểu quyết miễn nhiệm thì bầu bổ sung người thay thế vào Ban điều hành và báo cáo kết quả về Chủ tịch Hội Khối Doanh Nghiệp ra quyết định công nhận.

- Hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, đa số. Từng Uỷ viên được phân công những nhiệm vụ cụ thể theo hoạt động của Chi hội.

b- Chi hội trưởng:

- Là người trực tiếp điều hành hoạt động của Ban Điều hành; phụ trách chung và chịu trách nhiệm cao nhất đối với Chi hội, Đoàn ủy và Ủy ban hội Khối về tổ chức và hoạt động của Chi hội.

- Là đầu mối liên hệ công việc với các đơn vị, tổ chức khác.

- Chịu trách nhiệm chính trong phát ngôn của Chi hội, phê duyệt đăng tin bài trên trang web của Chi hội.

- Có nhiệm vụ phân công, kiểm tra công việc của Ban điều hành và các thành viên.

c- Các chi hội phó:

- Phụ trách từng mảng công việc do chi hội trưởng phân công như: tài chính và các chế độ chính sách; phụ trách mảng văn nghệ, thể thao; công tác văn phòng, thư ký, tổng hợp, báo cáo; công tác thi đua khen thưởng; nghiên cứu tham mưu đề xuất các phong trào mới, chương trình mới cho chi hội; ban biên tập đăng tin cho trang web chi hội;...

- Thực hiện một số công việc khác do Chi hội Trưởng phân công.

d- Các ủy viên Ban điều hành:

- Mỗi ủy viên được phân công phụ trách một mảng công việc cụ thể (có thông báo phân công riêng) như: thiết kế, tham mưu tổ chức các chuyến tiền trạm; lấy thông tin, hình ảnh, đăng bài; công tác thiếu nhi; công tác hậu cần; kỹ thuật công nghệ thông tin cho trang web; phụ trách các tổ nhóm; kỹ năng quản trò; ...

CHƯƠNG V
TÀI CHÍNH

Điều 9: Nguồn thu

- Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ủy ban Hội.

- Từ đóng góp của hội viên, theo định kỳ và theo từng đợt vận động do Ban điều hành quyết định.

- Các khoản tài trợ của các mạnh thường quân do Chi hội vận động.

- Các khoản tài trợ khác.

Điều 10: Các khoản chi.

- Các khoản chi phí hành chính; duy trì website.

- Chi thăm hỏi, hỗ trợ hội viên gặp khó khăn đột xuất.

- Chi hoạt động các phong trào.

- Chi khác do tập thể Chi hội quyết định.

Tài chính của Chi hội được quản lý dưới sự giám sát trực tiếp của Tập thể Chi hội và báo cáo công khai trong kỳ họp tổng kết cuối năm của Chi hội.

 

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG

 

Điều 11: Khen thưởng

- Những hội viên tiêu biểu,có thành tích trong hoạt động của Chi hội trong hoạt động phong trào. Có sáng kiến được áp dụng có hiệu quả cao.

- Hình thức khen thưởng: Đề nghị giấy khen của Ủy ban Hội trao tặng, Đoàn Uỷ Khối Doanh nghiệp tặng, nhận quà tặng lưu niệm của Chi hộihoặc kiến nghị Ủy ban Hội trao tặng, Đoàn Uỷ Khối Doanh nghiệp đề nghị khen thưởng cao hơn.

 

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Sửa đổi Quy chế

Trong quá trình hoạt động, Quy chế của Chi hội có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Việc sửa đổi được tiến hành tại các kỳ họp của Chi hội và được Ủy ban Hội Khối DN tỉnh Kiên Giang phê duyệt.

Điều 13: Quản lý việc thực hiện Quy chế

Ban điều hành Chi hội có trách nhiệm hướng dẫn thi hành, tổ chức cho toàn thể hội viên thực hiện theo quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc hoặc các vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi bổ sung, hội viên chủ động tham mưu, trao đổi trực tiếp với Ban điều hành Chi hội, Chi hội trưởng để kịp thời phối hợp giải quyết.

 

   Nơi nhận                                                                                              TM. UBH KHỐI
-  
UBH Khối DN KG                                                                                   CHỦ TỊCH
 - Lưu Chi hội                                                                                                    Đã ký

                                                                                                                  Phạm Chí Hiếu