Giới thiệu
03:08 NGÀY 31/08/2017
Lịch công tác tháng 10/2017

 

ỦY BAN HỘI KHỐI DN TỈNH KIÊN GIANG

CHI HỘI HÀNH TRÌNH XANH

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

(từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/10/2017)

 

Thời gian

Nội dung công việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           TT. THƯ KÝ TỔNG HỢP