Hoạt động tiền trạm của Chi Hội
Chi hội Hành Trình Xanh tổ chức đi tiền trạm tại xã Nam Thái Sơn huyện Hòn Đất.